Aktualności i wydarzenia

Konkurs #PoDrugiejStronieLustra

Przenieś się do fantastycznego świata niczym Alicja z Krainy Czarów. Miejsca o nieznanym dotąd pięknie, zawładniętego przez magiczną kolekcję #KartellbyLaufen. Tę bajeczną podróż umożliwi Ci filtr Instagram Stories, który przygotowaliśmy dla miłośników designu.

Chętnie zobaczymy Twoją relację z tego doświadczenia! Na najciekawsze prezentacje czekają nagrody – czarne lustro Kartell by Laufen dla zwycięzcy oraz transparentne mydelniczki dla wyróżnionych uczestników

Aby wziąć udział w konkursie, wykonaj zdjęcie lub wideo za pośrednictwem Instagram Stories z użyciem filtra „Kartell by Laufen”. Pamiętaj, by materiał zrealizować w ciekawym miejscu oraz opisać to, co widzisz po drugiej stronie lustra.

 

Zgłoszenie opublikuj do 31 stycznia 2022 w jeden z następujących sposobów:

◾ Instagram Stories

◾ post na Instagramie

Nie zapomnij oznaczyć @laufen.polska oraz ustawić profil jako publiczny. W przypadku Instagram Stories – koniecznie wyróżnij relację.

Podczas oceny szczególną uwagę zwrócimy na otoczenie prezentacji oraz atrakcyjność opisu kolekcji Kartell by Laufen. „Kraina niecodziennych doznań estetycznych”, „Przestrzeń zaprojektowana dla ludzi, lecz ukształtowana przez formy” to przykłady krótkich opisów, które oddają charakter tej serii. Jaka będzie Twoja interpretacja?

Aby wejść do przestrzeni jak ze snów, wystarczy wpisać w wyszukiwarce efektów Instagram Stories słowo „Laufen” lub wejść w zakładkę z efektami z poziomu naszego profilu.

Go through the mirror!

 

Szczegóły konkursu znajdziesz w regulaminie poniżej.

Regulamin konkursu „#PoDrugiejStronieLustra”

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa, prawa
  i obowiązki organizatora oraz uczestników konkursu organizowanego pod nazwą „#PoDrugiejStronieLustra” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Imago Public Relations Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 40-584 Katowice, KRS: 0000304270, NIP: 6342678174, REGON: 240898430.
 3. Fundatorem nagród jest Roca Polska Sp. z o.o., adres: 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 20, KRS 0000176704, NIP: 969-11-11-800 (dalej jako: „Fundator”).
 4. Konkurs prowadzony jest na profilu https://www.instagram.com/laufen.polska/ za pośrednictwem posta konkursowego oznaczonego hasztagiem #PoDrugiejStronieLustra i opublikowanego 02 listopada 2021 r.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal społecznościowy Instagram. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Instagram w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem.
 6. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).
 7. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników pod linkiem https://www.laufen.pl/news-stories/konkurs-podrugiejstronie-lustra oraz w siedzibie Organizatora.

 

 2.Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne i może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała zadanie Konkursowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz posiada publiczne konto w serwisie Instagram. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz dochodzenia zwrotu nagrody w przypadku wykrycia tych okoliczności po wyłonieniu Laureatów.
  2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy Imago Public Relations Sp. z.o.o. oraz Roca Polska Sp. z o.o., osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. Zadanie konkursowe

 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie kreatywnej prezentacji, wraz z krótkim opisem, filtra Instagram (efektu AR) „Kartell by Laufen”.
 2. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia lub wideo za pośrednictwem Instagram Stories z wykorzystaniem filtra Instagram (efektu AR) „Kartell by Laufen” w ciekawym otoczeniu wraz z krótkim opisem tego, co znajduje się po drugiej stronie lustra.
 3. Filtr dostępny jest w zakładce z efektami na profilu Instagram @laufen.polska https://www.instagram.com/laufen.polska/ oraz w wyszukiwarce efektów po wpisaniu hasła „Laufen”. Aby szybko uzyskać pożądany efekt, po włączeniu filtra należy skierować aparat w stronę podłogi, poruszać telefonem w lewą i prawą stronę, następnie kliknąć w ekran i ustawić telefon w pionie. Po pojawieniu się lustra można jeszcze modyfikować jego położenie, ponownie klikając w ekran. Następnie można rozpocząć nagrywanie Stories lub wykonać zdjęcie. Aby zobaczyć zawartość „po drugiej stronie”, należy wykonać kilka kroków do przodu, a następnie rozejrzeć się. Warto zostawić sobie nieco przestrzeni na wykonanie spaceru – filtr umożliwia podejście nawet do umywalki i zobaczenie jej z bliska.
 4. Przygotowane zdjęcie lub wideo należy opublikować w jeden z następujących sposobów:
 5. w Instagram Stories na publicznym profilu Instagram wraz z oznaczeniem profilu @laufen.polska (konieczne wyróżnienie konkursowej relacji przynajmniej do momentu ogłoszenia wyników). W takim wypadku charakterystyka powinna wystąpić w formie opisowej (tekst umieszczony na Stories) lub mówionej (głos z off-u);
 6. jako post na publicznym profilu Instagram wraz z oznaczeniem profilu @laufen.polska. W takim wypadku charakterystyka powinna wystąpić w treści posta lub w przypadku materiału wideo akceptowana jest także forma mówiona (głos z off-u).

 

 4. Czas trwania konkursu

 1. Czas na przesyłanie Zgłoszenia trwa od 29 października (od momentu publikacji posta konkursowego) do 31 stycznia 2022 r. (do godz. 23:59).
 2. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowana przez serwis Instagram.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

 

5. Komisja Konkursowa

  1. Aby zagwarantować prawidłową organizację i przebieg Konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu, w tym dokonania wyboru Laureata i Wyróżnionych, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej jako: „Komisja”). W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

6. Weryfikacja Zgłoszeń

 1. Komisja każdorazowo będzie weryfikowała przesłane Zgłoszenia pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Dopiero po zaakceptowaniu treści przez Komisję Zgłoszenie będzie podlegało ocenie.
 2. Zgłoszenia nie mogą w żaden sposób obrażać osób trzecich, zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitego zachowania, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących wizerunkowi Organizatora i/lub Fundatora. Muszą być neutralne pod względem światopoglądu i przekonań politycznych. Zgłoszenia, które zdaniem Komisji nie spełnią powyższych warunków, nie będą podlegały ocenie.
 3. Zgłoszenie musi stanowić przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik musi posiadać pełnię praw autorskich do Zgłoszenia przy jednoczesnym braku obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wątpliwości dotyczących praw do pracy Konkursowej Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

7. Wyłonienie Laureatów

  1. Nagrodzone decyzją Komisji zostanie jedno najlepsze Zgłoszenie (dalej jako: „Laureat”) oraz dziesięć wyróżniających się Zgłoszeń (dalej jako: Wyróżnieni).
  2. Ogłoszenie Laureata i Wyróżnionych nastąpi po 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem wiadomości Instagram Direct.
  3. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata i Wyróżnionych jest przesłanie wypełnionego formularza danych osobowych w terminie 5 (pięciu) dni od momentu jego otrzymania. Link do formularza danych osobowych zostanie dostarczony do nagrodzonego uczestnika w wiadomości prywatnej Instagram Direct. Formularz zostanie udostępniony wyłącznie Laureatowi i Wyróżnionym.
  4. Werdykt Komisji dotyczący wyłonienia Laureata i Wyróżnionych w Konkursie jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
  5. Podczas oceny prac i wyłaniania Laureatów, Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
   • oryginalność, kreatywność i walory estetyczne otoczenia, w jakim zaprezentowany został filtr Instagram (efekt AR) „Kartell by Laufen”;
   • opis, który odda walory kolekcji Kartell by Laufen;
   • zgodność z tematem i Regulaminem Konkursu.

 

8. Nagrody

 1. Konkurs przewiduje jedną nagrodę główną dla Laureata oraz dziesięć nagród dodatkowych dla Wyróżnionych.
 2. Nagrodą dla Laureata jest czarne lustro Kartell by Laufen nr katalogowy H3863310910001 o wartości 1 353 zł brutto.
 3. Do Nagrody głównej dla Laureata o łącznej wartości 1 353 zł brutto zostanie dodana kwota stanowiąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dodatkowa kwota pieniężna nie zostanie przekazana do wykorzystania Laureatowi, lecz posłuży Organizatorowi do uiszczenia należnego podatku.
 4. Nagrodą dla Wyróżnionego jest mydelniczka Kartell by Laufen nr katalogowy H3833300840001 o wartości 98,40 zł brutto.
 5. Do Nagrody dodatkowej dla Wyróżnionych uczestników o łącznej wartości 98,4 zł brutto zostanie dodana kwota stanowiąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dodatkowa kwota pieniężna nie zostanie przekazana do wykorzystania Laureatowi, lecz posłuży Organizatorowi do uiszczenia należnego podatku.
 6. Laureat oraz Wyróżnieni mają prawo zrzec się przyznanej Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską na adres wskazany w formularzu danych osobowych.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Warunkiem wydania Nagrody jest pozytywna weryfikacja formularza danych osobowych.
 10. Uczestnikowi przysługiwać może maksymalnie jedna Nagroda w całym Konkursie.

 

9. Dane osobowe

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Imago Public Relations Sp. z o.o., przy ul. Dworskiej 1 w Katowicach. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: imago@imagopr.pl
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
  3. organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydania nagród (podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji zgodnie z Regulaminem Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. publikacji na prowadzonym profilu, na którym Konkurs jest organizowany informacji
   o laureatach Konkursu i Uczestnikach wyróżnionych – (podstawa prawna to zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem laureatów oraz obrony przed roszczeniami względem Organizatora w związku z organizacją
   i przeprowadzeniem Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. wypełnienia obowiązków prawnych (do celów podatkowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  8. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne, by Administrator mógł zorganizować Konkurs, dostarczyć nagrody oraz rozpatrywać ewentualne reklamacje i korzystać z praw wynikających z udzielonej licencji. Konsekwencją niepodania wszystkich lub niektórych danych osobowych może być brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości podjęcia określonych działań zgodnie z Regulaminem Konkursu, w zakresie w jakim ich realizacja bez podania danych nie jest możliwa. W zakresie,
   w jakim przetwarzanie danych prowadzone jest na podstawie zgody (zgoda na publikację danych Laureata lub Wyróżnionego) wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie powoduje braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, która wyraziła zgodę może w dowolnym momencie ją wycofać kierując takie żądanie bezpośrednio na wskazane dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. W związku z udziałem w Konkursie zbierane będą następujące dane osobowe: nazwa Uczestnika używana przez niego na portalu Instagram oraz informacje zawarte
   w Zgłoszeniu.
  10. W związku z obsługą Laureata i Wyróżnionych Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania/korespondencyjny (cel podatkowy, wysyłka nagrody), PESEL (cel podatkowy), adres Urzędu Skarbowego (cel podatkowy).
  11. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, które wspierają Administratora w organizacji
   i przeprowadzeniu Konkursu. Do kategorii tych podmiotów można zaliczyć Fundatora nagród realizującego ich wysyłkę, podmiot realizujący obsługę techniczną Konkursu, dostawcy aplikacji i systemów IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiedzialni za ich utrzymanie i bezpieczeństwo danych, inspektor ochrony danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o jakich mowa w przepisach RODO, podmioty świadczące usługi prawne czy też podmioty doradcze, operator pocztowy lub firmy kurierskie świadczące usługi przesyłek kurierskich. W celu uzyskania więcej informacji na temat kategorii odbiorców lub ich listy prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych. Dane mogą być także udostępnione organom państwowym do prowadzonych przez te organy postępowań, na podstawie przepisów prawa.
  12. Dane będą przetwarzane do momentu wypełnienia poszczególnych celów, w ramach których
   w związku z prowadzeniem Konkursu dane osobowe będą przetwarzane, a zatem w przypadku, gdy podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes – dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczony od momentu zakończenia Konkursu, a w przypadku, gdy po tym czasie w dalszym ciągu będzie zachodziła potrzeba przechowywania danych do rozstrzygania ewentualnych roszczeń – do momentu prawomocnego zakończenia sprawy. W przypadku, gdy podstawą jest obowiązek prawny – dane będą przechowywane do momentu jego wypełnienia. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – danę będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia Konkursu, chyba że uprzednio Uczestnik wycofa zgodę, wówczas do momentu jej wycofania. Dane zgromadzone w związku z przeniesieniem licencji – będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać Uczestniku z tytułu przeniesienia i realizacji przez Administratora praw i obowiązków z licencji, w przypadku przechowywania danych na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych (głównie podatkowych) – przez okres 5 lat licząc wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
  13. W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO;
   2. do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
   3. do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
   4. do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
   5. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
   6. do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
   7. wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO).

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Roca Polska Sp. z o.o. lub wyznaczonego IOD.

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Roca Polska Sp. z o.o. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane Uczestników Konkursu nie są przetwarzane w sposób, który opierałby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe pozyskane przez Organizatora Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem (w zakresie publikacji komentarza, informacji o laureatach/Uczestnikach wyróżnionych) są przetwarzane zgodnie z zasadami platformy Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

  10. Prawa autorskie

 1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego,
  5. rozpowszechnianie w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych
  6. rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na profilach Instagram: https://www.instagram.com/laufen.polska/ oraz https://www.facebook.com/laufenpolska
  7. rozpowszechnianie zdjęcia/filmu, każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Po otrzymaniu nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją Zgłoszenia Konkursowego.

 11. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu
  w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
 2. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu Konkursu, czyli za pośrednictwem posta na profilu https://www.instagram.com/laufen.polska/.

 

12. Reklamacje

  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres siedziby Organizatorem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.
  2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.
  3. Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram https://www.instagram.com/laufen.polska/.

 

13. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej liczby osób lub w przypadku niskiej jakości merytorycznej Zgłoszeń odwołania Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
  5. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.